Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π)

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΩΝ Σχετικά Αρχεία: Δ.Π.Χ.Π....

Περισσότερα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΛΟΤ 212/2019

ΣΛΟΤ 212/2019 Διανομή μερίσματος Αθήνα, 12.02.2019 Αριθμ. Πρωτ.: 212 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ...

Περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Μεταβολές στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα   Από την Ευρωπαϊκή επιτροπή εκδόθηκαν 2 νέοι κανονισμοί με...

Περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΑ «ΠΑΝΩ – ΚΑΤΩ» ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Αλλαγές στα διεθνή λογιστικά πρότυπα φέρνουν τα «πάνω – κάτω» στις εταιρείες   Σημαντικές αλλαγές...

Περισσότερα

ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Έγκριση και ισχύς των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα Σύμφωνα με την...

Περισσότερα

AΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ...

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. 4774/21.10.2011 Aναταξινόμηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες στις περιπτώσεις αθέτησης όρων μακροπρόθεσμων δανειακών...

Περισσότερα

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 2166/1993 ΚΑΙ 2515/1997 ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Αρθρο του κ. Γεωργίου Στ. Αληφαντή Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων βάσει των νόμων 2166/1993 και 2515/1997 και...

Περισσότερα

ΔΠΧΠ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Είναι ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων κατάρτισης και παρουσίασης χρηματοοικονομικών εκθέσεων (οικονομικών καταστάσεων), διαφορετικό από...

Περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΩΝ Σχετικά Αρχεία: Δ.Π.Χ.Π....

Περισσότερα