Προστασία

Αφερεγγυότητα Εργοδότη

Αφερέγγυος εργοδότης είναι το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που περιέρχεται σε κατάσταση πτώχευσης με τη...

Περισσότερα

Επίσχεση Εργασίας

Το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 325, 326, 327, 328 και...

Περισσότερα

ΑμΕΑ και Άλλα Προστατευόμενα Πρόσωπα

Για τα άτομα με αναπηρία και άλλες ειδικές ομάδες εργαζομένων, έχει προβλεφθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο...

Περισσότερα

Εξαρτημένα Άτομα

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 24.02.2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν επιτρέπεται η απόλυση εξαρτημένου ατόμου...

Περισσότερα

Βία και Παρενόχληση στην Εργασία

Με το Ν.4808/2021 και συγκεκριμένα τα άρθρα από 2 έως 23 κυρώθηκε η Σύμβαση 190...

Περισσότερα

Ίση Μεταχείριση

Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στην Εργασία Με τον Ν. 3896/2011 δημιουργήθηκε ένα ειδικό πλαίσιο...

Περισσότερα

Συνδικαλιστές

Προστασία της Συνδικαλιστικής Δράσης Συνδικαλιστική είναι η δράση που αναπτύσσει ο εργαζόμενος, είτε για την ίδρυση...

Περισσότερα

Στρατευμένοι

Προστασία από Απόλυση Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κωδικοποιημένου Ν.3514/1928 (Π.Δ. 8/13-12-28) όπως ισχύει,...

Περισσότερα

Ανήλικοι

Ειδική Προστασία Ως ανήλικοι νοούνται όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η εργασία των...

Περισσότερα

Μητρότητα

Απαγόρευση Διακρίσεων κατά την Πρόσληψη Γενικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, απαγορεύεται κάθε μορφής άμεση ή έμμεση...

Περισσότερα