Προπτωχευτική Διαδικασία

Μέσα αντίδρασης πιστωτή

Δυνατότητα άσκησης Τριτανακοπής εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση στο μητρώο αφερεγγυότητας κ.λπ. Κατά της...

Περισσότερα

Αναστολή αναγκαστικών μέτρων

Από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της εξυγίανσης και μέχρι την έκδοση απόφασης, αναστέλλονται αυτόματα...

Περισσότερα

Επικύρωση και υποβολή συμφωνίας

Επικυρώνεται από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο με την υποβολή όλων των προβλεπόμενων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης και...

Περισσότερα

Διαδικασία ένταξης

Ο οφειλέτης και οι πιστωτές (κάθε είδους) που εκπροσωπούν ποσοστό περισσότερο από 50% των απαιτήσεων...

Περισσότερα

Ποιος υπάγεται

Κάθε επιχείρηση, που βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του,...

Περισσότερα