Πτωχεύσεις Μικρού Αντικειμένου

Περάτωση της διαδικασίας

Η πτωχευτική διαδικασία περατώνεται με την παρέλευση ενός (1) έτους από την κήρυξη της πτώχευσης,...

Περισσότερα

Διάρκεια διαδικασίας

Αν ασκηθεί παρέμβαση κατά της αίτησης, πρέπει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την...

Περισσότερα

Εκκίνηση διαδικασίας

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω του Μητρώου Φερεγγυότητας. Με την παρέλευση 30 ημερών από τη δημοσιοποίηση...

Περισσότερα

Ορισμός παύσης πληρωμών οφειλέτη

Τεκμαίρεται ότι ο  οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών, όταν: δεν καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του...

Περισσότερα

Επιχειρήσεις που αφορά

Αφορά τις επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους, δεν υπερβαίνουν τα όρια...

Περισσότερα