Ατομικές Συμβάσεις

Συμβάσεις κατά Παραγγελία

Ο Εργοδότης δεν Μπορεί Μονομερώς να Μεταβάλλει τη Σύμβαση Πλήρους ή Μερικής Απασχόλησης σε Σύμβαση...

Περισσότερα

Προστατευτικές Διατάξεις Μερικής/ Εκ περιτροπής Απασχόληση

Το άρθρο 38 του Ν. 1892/1990 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 59 του Ν.4635/2019 και...

Περισσότερα

Αποδοχές Μερικής Απασχόλησης

Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του...

Περισσότερα

Μερική/ Εκ περιτροπής Απασχόληση

Μερική Απασχόληση Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 1892/1990 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο...

Περισσότερα

Προστατευτικές Διατάξεις για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου

Σε ότι αφορά την προστασία των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και την αποφυγή των...

Περισσότερα

Σύναψη και Λύση της Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου

Για να είναι έγκυρη η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δεν είναι απαραίτητο να καταρτίζεται εγγράφως,...

Περισσότερα

Ορισμός Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου είναι η σύμβαση εργασίας της οποίας η διάρκεια είναι σαφώς...

Περισσότερα

Καταγγελία Σύμβασης από τον Μισθωτό – Οικειοθελής Αποχώρηση για Συμβάσεις Αορίστου Χρόνου

Ο εργαζόμενος δύναται και ο ίδιος να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και έχει...

Περισσότερα

Αποζημίωση Απόλυσης για Συμβάσεις Αορίστου Χρόνου

Η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με την καταγγελία της σύμβασης, εκτός...

Περισσότερα

Προστασία από Aπολύσεις για Συμβάσεις Αορίστου Χρόνου

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4808/2021, η καταγγελία της σύμβασης...

Περισσότερα

Καταγγελία Σύμβασης από τον Εργοδότη – Απόλυση για Συμβάσεις Αορίστου Χρόνου

Η καταγγελία της αορίστου χρόνου συμβάσεως εργασίας διακρίνεται σε άτακτη και τακτική καταγγελία. Άτακτη είναι η καταγγελία που γίνεται χωρίς...

Περισσότερα

Ορισμός Σύμβασης Αορίστου Χρόνου

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου είναι η σύμβαση της οποίας ούτε ορίσθηκε ρητώς η διάρκεια,...

Περισσότερα