Άδειες Εργαζομένων

Λοιπές Άδειες

Άδεια Εξετάσεων Εκτός από την κανονική τους άδεια, οι εργαζόμενοι που είναι μαθητές ή σπουδαστές...

Περισσότερα

Άδειες για την Προστασία της Οικογένειας

Άδεια Μητρότητας (Άδεια τοκετού και λοχείας) Από τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 1993...

Περισσότερα

Βιβλίο Αδειών

Σύμφωνα με την περίπτωση 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014, κάθε...

Περισσότερα

Συνέπειες από Μη Χορήγηση Άδειας

Στην περίπτωση μη χορηγήσεως της αδείας μέχρι την 31 Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, η...

Περισσότερα

Διαλείπουσα, Εκ Περιτροπής ή Μερική Απασχόληση

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 1892/1990 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 59 του...

Περισσότερα

Ημέρες Υπολογισμού και Χρόνος Χορήγησης Άδειας

Το άρθρο 2 του Α.Ν. 539/45, ορίζει ότι στην άδεια αναπαύσεως των μισθωτών, υπολογίζονται μόνο...

Περισσότερα

Ημέρες Άδειας

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004, κάθε μισθωτός ο οποίος συνδέεται με σύμβαση...

Περισσότερα