Μεταβίβαση

Πληροφόρηση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων

Ο μεταβιβάζων και ο διάδοχος υποχρεούνται να πληροφορούν τους εκπροσώπους των εργαζομένων τους, που θίγονται...

Περισσότερα

Συνέπειες της μεταβίβασης

Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων Με τη μεταβίβαση, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που...

Περισσότερα

Χρήσιμοι Ορισμοί

Χρήσιμοι ορισμοί σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 178/2002: Μεταβιβάζων νοείται κάθε φυσικό ή...

Περισσότερα

Πεδίο Εφαρμογής Π.Δ. 178/2002

Το Προεδρικό Διάταγμα 178/2002 εφαρμόζεται σε κάθε συμβατική ή εκ του νόμου μεταβίβαση ή συγχώνευση...

Περισσότερα

Η Έννοια του όρου Μεταβίβαση

Ως μεταβίβαση επιχείρησης θεωρείται η μεταβίβαση μιας οικονομικής οντότητας που διατηρεί την ταυτότητά της, η...

Περισσότερα

Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Με το π.δ. 178/2002 (Α΄ 162) «Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων...

Περισσότερα