Κανονισμοί Εργασίας

Περιεχόμενο Κανονισμών Εργασίας

Ο κανονισμός εργασίας περιέχει τους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν το εσωτερικό δίκαιο της επιχείρησης κατά...

Περισσότερα

Τρόποι Κατάρτισης των Κανονισμών Εργασίας

Κατάρτιση Κανονισμού Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.Δ. 3789/1957 Εφόσον στην επιχείρηση δεν υπάρχει επιχειρησιακή...

Περισσότερα

Κανονισμοί Εργασίας

Κανονισμός εργασίας είναι σύνολο διατάξεων, που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, τα θέματα που...

Περισσότερα