Οδηγίες Έναρξης Διαδικασίας

Αναγγελλία πιστωτή

Η αναγγελία απαίτησης πιστωτή γίνεται εντός (3) μηνών από την δημοσιοποίηση της κήρυξης της πτώχευσης....

Περισσότερα

Διάρκεια – ένδικα μέσα

Προβλέπεται ότι οι υποθέσεις ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου προσδιορίζονται εντός είκοσι (20) ημερών και οι...

Περισσότερα

Παραγραφή για τα όργανα διοίκησης εταιρειών

Οι αξιώσεις πιστωτών κατά των υπαίτιων για την καθυστέρηση υποβολής αίτησης πτώχευσης μελών του οργάνου...

Περισσότερα

Ύποπτη περίοδος

Το διάστημα εντός του οποίου ανακαλούνται πράξεις του οφειλέτη, επιζήμιες για τους πιστωτές. Από την...

Περισσότερα

Απόφαση κήρυξης σε πτώχευση

Με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, το Πτωχευτικό Δικαστήριο διορίζει εισηγητή δικαστή και σύνδικο...

Περισσότερα

Προληπτικά μέτρα

Μετά την υποβολή της αίτησης κήρυξης της πτώχευσης του οφειλέτη, δύναται όποιος έχει έννομο συμφέρον...

Περισσότερα

Δικαίωμα πιστωτή

Η Τράπεζα, ή άλλος πιστωτής, έχει δικαίωμα να υποβάλλει την αίτηση πτώχευσης. Τότε, ο οφειλέτης...

Περισσότερα

Ορισμός παύσης πληρωμών

Τεκμαίρεται ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών, όταν: δεν καταβάλλει επί 6 μήνες τις ληξιπρόθεσμες...

Περισσότερα

Υποχρέωση Οφειλέτη

Αν ο οφειλέτης (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο που επιδιώκει οικονομικό σκοπό) βρίσκεται σε παύση πληρωμών,...

Περισσότερα