Ανώνυμη Εταιρεία

Nόμος 3604/2007 για τις Α.Ε.

Με το νόμο 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α’/8.8.2007) αναμορφώθηκε ριζικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργία της ΑΕ. Με το Ν. 3604/2007...

Περισσότερα

Λύση της Ανώνυμης Εταιρείας

Η Α.Ε. λύεται όταν παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας για την οποία συστήθηκε, όταν η...

Περισσότερα

Διαπραγμάτευση μετοχών

Το ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση...

Περισσότερα

Νομικά ζητήματα

Άλλα νομικά ζητήματα αφορούν τους όρους δημοσιότητας της Γενικής Συνέλευσης όπως τη δημοσίευση σε εφημερίδα...

Περισσότερα

Όργανα της Α.Ε.

Το ανώτατο όργανο της Α.Ε. είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), στην οποία λαμβάνονται όλες οι...

Περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανώνυμη Εταιρεία

Σχετικές Νομοθετικές διατάξεις : Ο ν. 4548/2018 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος...

Περισσότερα