Εκποίηση περιουσίας

Απαλλαγή διοίκησης νομικού προσώπου

Το φυσικό πρόσωπο που εκ του νόμου έχει αλληλέγγυα ευθύνη λόγω της ιδιότητας του εκπροσώπου...

Περισσότερα

Ειδική κατηγορία πιστωτή με κύρια κατοικία

Για τους οφειλέτες που η πτωχευτική περιουσία είναι η κύρια κατοικία και περιουσιακά στοιχεία που...

Περισσότερα

Περάτωση της πτώχευσης & Απαλλαγή οφειλέτη

Επέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών...

Περισσότερα

Ένδικα μέσα

Κατά του πίνακα κατάταξης που συντάσσει ο σύνδικος, δύνανται να ασκήσουν ανακοπή ο οφειλέτης, καθώς...

Περισσότερα

Εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη

Μετά την πάροδο δέκα οκτώ (18) μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης και εφόσον δεν...

Περισσότερα

Πως υλοποιείται η ρευστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής της πτωχευτικής περιουσίας, ο σύνδικος προβαίνει αμελλητί στη ρευστοποίηση του...

Περισσότερα

Διαδικασία πτώχευσης

Ο σύνδικος επαληθεύει τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν αναγγελθεί, εντός  προθεσμίας τριών (3) μηνών...

Περισσότερα