Φορολογία Εισοδήματος

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Σημαντικές ερωτήσεις- απαντήσεις της ΑΑΔΕ σχετικά με τις αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων: Πηγή: ΑΑΔΕ 2023

Περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σημαντικές ερωτήσεις- απαντήσεις της ΑΑΔΕ σχετικά με την υποβολή δηλώσεων Νομικών Προσώπων: Πηγή: ΑΑΔΕ 2023

Περισσότερα

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Παρακράτηση φόρου στα δικαιώματαΓια τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε ημεδαπά φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα...

Περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ν.Π. – ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Φορολογία μερισμάτωνΟ όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα...

Περισσότερα

MEΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΤΙΤΛΩΝ, κ.λπ.

Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων, εταιρικών μεριδίων, κ.λπ. Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από...

Περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Σημαντικές ερωτήσεις- απαντήσεις της ΑΑΔΕ σχετικά με το εισόδημα αλλοδαπής: Πηγή: ΑΑΔΕ 2023

Περισσότερα

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μεταφορά ζημίας Πηγή: ΑΑΔΕ 2023

Περισσότερα