Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Φορολόγηση Ι.Κ.Ε.

Ενιαίος φορολογικός συντελεστής :  22% ανεξάρτητα το ύψος κερδών για εισοδήματα του 2021 και έπειτα. Η προκαταβολή...

Περισσότερα

Ίδρυση – Σύσταση Ι.Κ.Ε.

Η σύσταση της Ι.Κ.Ε. γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης του Γ.Ε.ΜΗ και δεν διαφέρει...

Περισσότερα

Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα I.K.E.

Πλεονεκτήματα Ι.Κ.Ε. Μειονεκτήματα I.K.E.

Περισσότερα

Καινοτομία Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών

Η βασική καινοτομία της Ι.Κ.Ε. είναι η αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής και των μεριδίων από...

Περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Ι.Κ.Ε.

Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων....

Περισσότερα

Εισαγωγή στην ΙΚΕ

Με το ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86) θεσπίστηκε μια νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία...

Περισσότερα