Αποφάσεις Ε.Λ.Τ.Ε.

ΕΛΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 001/11 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ “GOING CONCERN” ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ...

ΕΛΤΕ Ανακοίνωση 001/11 «Αξιολόγηση της παραδοχής της συνέχισης δραστηριότητας “Going Concern” από τη διοίκηση των...

Περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου εκδίδονται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (International Auditing...

Περισσότερα